home

Новости

 • ЗАПИСНИК ОД СОБРАНИЕ на акционери

  25.05.2015

  Записник од седница на Собрание на акционери на Фруктал Мак АД Скопје одржана 20.05.2015

  повеќе
 • РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ 2014

  25.05.2015

  Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014 и Извештај на независните ревизори.

  повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК за свикување на седница на Собранието на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

  24.04.2015

  Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 20.05.2015 година со почеток во 10 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје

  повеќе
 • ЗАПИСНИК ОД СОБРАНИЕ на акционери

  23.05.2014

  Записник од седница на Собрание на акционери на Фруктал Мак АД Скопје одржана 20.05.2014

  повеќе
 • РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ 2013

  23.05.2014

  Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013 и Извештај на независните ревизори.

  повеќе


Copyright © FRUCTAL MAK. All rights reserved